Selskapets vedtekter

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Nord-Salten Kraft AS.

§ 2 Virksomhet

Selskapets virksomhet omfatter:
(i) Bygging og drift av kraftproduksjonsanlegg.
(ii) Bygging og drift av nødvendig høyspent og lavspent kraftnett.
(iii) Kjøp og salg av elektrisk kraft engros og til sluttbrukere.
(iv) Samarbeide med andre om eller investering i virksomhet som nevnt under (i) til (iii).
(v) Investere i selskaper som driver virksomhet som kan sies å ha en direkte eller indirekte tiknytning eller forbindelse til slik virksomhet som nevnt under (i) til (iv), eller som på annen måte kan bidra til å fremme selskapets interesser.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon er i Hamarøy kommune.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på 3 892 231  kroner, fordelt på 2 919 241 A-aksjer og 972 990 B-aksjer hver pålydende 1 krone.

Selskapets A-aksjer kan bare eies av juridiske personer som til enhver tid oppfyller kravene til offentlig eierskap i konsesjonsrettslig forstand, jfr. industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr. 16.

Selskapets aksjer skal registreres i verdipapirregister.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal bestå av minimum seks og maksimum åtte medlemmer. Inntil to av medlemmene skal velges av og blant de ansatte, jf. aksjeloven § 6-4. Av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal fem medlemmer velges av innehaverne av A-aksjene, mens ett medlem velges av innehaverne av B-aksjene. Av de styremedlemmene som skal velges av innehaverne av A-aksjene, skal Salten Kraftsamband AS ha rett til å utnevne ett styremedlem. Dersom aksjene i Nord-Salten Kraft AS er eid av et selskap som etter aksjeloven § 1-3 regnes som datterselskap av Salten Kraftsamband AS, tillegger retten dette datterselskapet. Når vedtektene i det følgende benytter uttrykket SKS, menes det selskap i konsernet Salten Kraftsamband AS som til enhver tid eier aksjene i Nord-Salten Kraft AS.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

Styremedlemmer velges som hovedregel for to år. For å sikre kontinuitet skal ikke mer enn halve styret være på valg samme år. Dersom mer enn halve styret blir på valg samtidig skal dette løses gjennom å velge et antall styremedlemmer for ett år.

Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav 1 leder, som velges for to år av gangen av selskapets generalforsamling. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges. Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen koordinere valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer når disse er på valg, eller når det må foretas suppleringsvalg. Valgkomitéen skal foreslå honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for ett år av gangen, regnet fra generalforsamlingen. Valgkomitéen kan for øvrig uttale seg om og eventuelt fremme forslag overfor generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetting og arbeidsform.

§ 6 – Styresamtykke

Ethvert aksjeerverv er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn.

§ 7 – Forkjøpsrett for A-aksjonærene

Ethvert salg eller enhver overføring av selskapets aksjer utløser forkjøpsrett for innehaverne av A-aksjer. Innehaverne av B-aksjer har ikke forkjøpsrett. Med de unntak som fremgår nedenfor gjelder bestemmelsene i aksjeloven §§ 4-20, 4-21 og 4-23:

SKS har fortrinnsrett foran de øvrige A-aksjonærene til å overta aksjer inntil SKS’ eierandel utgjør 50 % av det totale antall aksjer i selskapet. Fortrinnsretten til SKS gjelder ikke ved overdragelse av aksjer mellom Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord kommune.

§ 8 – Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 9 - Generalforsamling

Selskapets ordinære generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, samt utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer. Fastsettelse av styrehonorar.
3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
 
Beslutning om salg av vesentlige virksomhetsområder kan bare skje etter godkjennelse av generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selve innkallingen til generalforsamlingen skal uansett sendes til aksjeeierne, med opplysning om hvor dokumentene er gjort tilgjengelig.

§ 10 – Særskilt krav om tilslutning for vesentlige beslutninger

Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger om endring av selskapets formål, endring av selskapets aksjekapital, fusjon, fisjon og godkjennelse av salg av vesentlige virksomhetsområder etter § 9 annet ledd uten tilslutning fra SKS. Tilsvarende gjelder beslutninger om endring av vedtektenes § 5 første ledd annet punktum, § 5 annet ledd, § 7, § 9 annet ledd og denne § 10.