Unødig usikkerhet rundt nye strømmålere

15. Februar 2017
NVE har pålagt nettselskapene å installere nye automatiske målere hos alle nettkunder innen 1. januar 2019. De siste ukene har debatten igjen blusset opp rundt datasikkerheten og om personvernet blir tilstrekkelig ivaretatt. Fra andre hold blir det også stilt spørsmålstegn ved de helsemessige farene rundt stråling fra de nye målerne.

Debatten rundt de helsemessige farene og datasikkerheten ved innføring av automatiske strømmålere har igjen blusset opp. Vi i Nord-Salten Kraft tar høyst på alvor at noen kunder stiller spørsmålstegn ved hvilken informasjon de skal forholde seg til, som er forståelig når informasjonen spriker og kunden selv må ta stilling til hva som er korrekt. I tillegg blir det presentert ulike scenarier av hva som i verste fall kan skje, som bidrar til mer usikkerhet. Nord-Salten Kraft forholder seg til gjeldende regler og lovverk, og det norske fagmyndigheter på dette området har lagt til grunn for de vedtakene som er gitt.

Personvern og datasikkerhet

Datatilsynet skisserer flere scenarier hvor AMS-måleren kan være kilde til misbruk av personopplysninger. De refererer blant annet til at måleren kan fortelle mye om den enkelte husstand helt ned til hvor mange som bor i husstanden, om du har besøk og detaljinformasjon om dine elektriske apparater i husstanden.
All informasjon kan misbrukes, også detaljert informasjon om strømforbruket. Men for å hindre misbruk av data er Nord-Salten Kraft pålagt å ha de systemer og sikkerhetsrutiner som kreves for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang til din måler. NVE presiserer i sitt vedtak om AMS at kommunikasjonen mellom måleren og nettselskapet skal foregå i lukkede nett stengt for uvedkommende eller i kryptert form. For Nord-Salten Kraft og installasjon av våre nye automatiske målere er det vår leverandør Embriq som ivaretar sikker kommunikasjon mellom måler og nettselskap, og vår løsning er utviklet ihht NVE sine forskrifter.

Du som kunde bestemmer hvem som får tilgang

Det er svært viktig å presisere at det ikke er noen kobling mellom den nye måleren og noen elektriske artikler i hjemmet ditt. Det eneste måleren gjør er å måle ditt strømforbruk og sende det til oss. Hvem andre som skal få tilgang til strømforbruket er opp til hver enkelt kunde, og det er frivillig hvilke ”smarte” strømtjenester som benyttes og dermed aktivt må kobles mot måleren. Datasikkerheten rundt disse tjenestene vet vi foreløpig ikke mye om, men det er en avgjørende faktor for leverandører av smarthustjenester at datasikkerheten blir ivaretatt.

Stråling og helserisiko

Nord-Salten Kraft er kjent med de alternative studiene som mener å påvise en helserisiko knyttet til stråling fra AMS-målere. Vi er også kjent med de forskningsresultater det blir henvist til som rapporterer om diverse plager som f.eks. søvnløshet og hodepine.
Statens strålevern, som er fagmyndighet på strålevern i Norge, avviser imidlertid kategorisk at det er sammenheng mellom helseplager og stråling på det nivået de nye strømmålerne gir. De refererer til at det er snakk om så lave verdier - vanligvis tusendeler av grenseverdien - at selv en mangedobling ikke ville hatt noen effekt. De stadfester også at det ikke finnes en eneste studie som kan dokumentere helseplager i forbindelse med disse strålekildene. En rapport fra Folkehelseinstituttet fra 2012 gir samme konklusjon:

Ekspertgruppen anser at befolkningen generelt er godt beskyttet mot uønskete helseeffekter fra RF-eksponering. Det er derfor ikke grunnlag for å endre dagens forvaltning eller grenseverdier. Det er ikke grunnlag for å foreslå spesifikke tiltak om redusert eksponering når det gjelder mobiltelefonbruk, basestasjoner, trådløse nett med videre. 

Statens strålevern bekrefter også på sine nettsider at AMS-målerne ikke medfører noen helserisiko. På bakgrunn av dette gis ikke nettselskapene retningslinjer for bruk av nye automatiske målere. Denne konklusjonen gis uavhengig av om signalene fra måleren sendes via strømnettet, mobilnettet eller radionettverk.

Fritak fra installasjon

At vi støtter oss på konklusjonene til fagmyndighetene, betyr ikke at vi ikke tar på alvor at noen kan føle ubehag ved eller av andre grunner ikke ønsker å få ny måler installert. Tvert i mot opplyser vi om NVE sin dispensasjon fra kravet om installasjon for de som av ulike årsaker opplever ubehag knyttet til den nye måleren.

I NVE sitt dokument fra desember 2016 - Om dispensasjon om kravet om installasjon av AMS-måler - understreker NVE at dokumentasjon kreves ved fritak av installasjon, men at det er tilstrekkelig at f.eks. lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til ny måler. Dette gir våre nettkunder som har dokumentert begrunnelse, mulighet til å beholde gammel måler.