w

Nettleie bedriftskunder

Gjeldende fra 1.1.2020
Tariffene for næringsvirksomhet forutsettes nyttet for håndverksbedrifter, industri, kontorer, forretninger, hoteller, skoler, andre private og offentlige administrasjons- og institusjonsbygninger, samt andre som ikke dekkes over husholdningstariffen. Lys, apparater, motorer og sveise-transformatorer kan tilkobles over ett abonnement.

22.06.201708:20 Glenn Johansen

Tariffene er differensiert etter dimensjonering av kundens overbelastningsvern (inntakssikring). Kunder med overbelastningsvern over 125A/230V og 72A/400V blir effektavregnet.

Tariff beskrivelse Overbel.vern 230V Overbel.vern 400V Overbel.vern 1000V Fastbeløp (kr/år) Effektledd (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh) Tidsdifferensiert* energiledd (øre/kWh)
                Vinter Sommer
HT41 Næringslivskunder <= 63A <=40 <=14A 5 570   27,40 28,14 25,42
HT42 Næringslivskunder 64-125A 40-72A 15-28A 9 920   27,40 28,14 25,42
HT3L Store næringslivskunder nettnivå 4 og 5 126-250A 73-144A 29-57A 23 640 362,00 10,30 11,35 8,40
251-500A 145-288A 58-115A 29 350
501-1000A 289-575A 116-230A 38 750
1001-2000A 576-1150A 231-460A 57 700
> 2000A > 1150A >460A 76 660
HT3H Store næringslivskunder nettnivå 3, effektuttak inntil 2.500 kW       190 400 325,00 7,90 8,95 6,95
HT3H Store næringslivskunder nettnivå 3, effektuttak over 2.500 kW 190 400 250,00 7,90 8,95 6,95
HT3H1 Minikraftverk       47 070 325,00 7,90    
Veilys næringskunder < 200 W. Styrt av fotocelle       1 170   78,60    
Veilys næringskunder > 200 W. Styrt av fotocelle       1 170   48,40    

 

* Vi tilbyr alle næringskunder med årsforbruk over 100.000 kWh en tidsdifferensiert tariff.
Differensieringen er delt opp i vinter og sommerperiode (1. mai-1. september). Tidsdifferensiert energiledd gjelder for et helt år av gangen.

Beregning av effektledd: Maksimaleffekten som legges til grunn for årsavregningen beregnes slik: Høyeste timesavlesning innenfor hvert kvartal noteres, og maksimaleffekten beregnes som gjennomsnittet av de 3 høyeste timesavlesningene av dette.

Offentlige avgifter næringskunder
Nettleieprisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 800 kroner per år/anlegg, som er innarbeidet i fastleddet i tariffene.
Fra 1.1.2020 har myndighetene fastsatt forbruksavgiften til 16,13 øre/kWh ekskl mva. Forbruksavgift lav sats er 0,505 øre/kWh ekskl mva.

Avregning og fakturering
Alle abonnenter, hvor ikke annet er avtalt, avregnes månedlig. Timesbasert måleravlesning på alle AMS-målere.
Forfall for faktura er den 30. i måneden.

Tilkobling av elektriske anlegg

Dersom en kunde bestiller tilkobling og ny nettleieavtale på et anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastbeløp påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg vil kostnader for frakobling og tilkobling bli fakturert. Se også nettleieavtalens § 11.


Egeninkasso
Kostnad ved egeninnkasso: kr. 1.250,-
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.200,-